kaj je team building

Motivacijsko izobraževanje za spletni marketing

Vsi smo že slišali za izraz team building in smo se tudi že udeležili kakšnega podobnega druženja. Vendar ali vemo kaj je team building in zakaj ga izvajamo? V današnjem zapisu se bomo posvetili temu vprašanju in podobnim temam, ki se nanašajo na to vprašanje.

Uradna definicija za team building se glasi takole: Team building je vsako ciljano izvajanje vnaprej določenih aktivnosti za zaposlene v podjetju, z namenom, da se dosegajo zastavljeni cilji team buildinga. Če povzamemo, to pomeni vsako skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven poslovnih prostorov podjetja. Poznamo več vrst team buildinga. Na kratko ga delimo na strokovni in zabavni team building.

Kaj je team building in kako ga izvajamo?

Definicijo za team building smo že napisali, vendar je to tuja beseda, ki v slovenščini pomeni gradnja tima. Čeprav ta izraz ni v splošni uporabi, je pravilen. Gradnja tima je dejavnost, s katero želimo vplivati na razvoj neke skupine.  Z določenimi dejavnostmi skupini pomagamo, da izboljša lastno učinkovitost, izboljša medsebojne odnose in izboljša obstoječe delovne pogoje.

Vendar moramo tudi pri vprašanju tima in skupine razrešiti nekaj vprašanj. Ker smo ljudje socialna bitja, vedno pripadamo kakšni skupini. Te skupine so lahko razdeljene glede na raso, spol, veroizpoved, šport ali situacijske okoliščine. Vendar pri teh skupinah še ne moremo govoriti o timu. Definiciji skupine in tima se nekoliko razlikujeta po različnih dejavnikih.

Pogosto se zgodi, da v podjetjih zamenjujejo definicijo skupine in tima. Skupinsko delo, ki najpogosteje poteka v različnih podjetjih, zahteva od zaposlenih manj napora in energije. Vendar takšno delo zaradi manj vloženega truda, prinaša tudi manjše delovne rezultate. Zaradi tega podjetja vlagajo veliko dela v gradnjo timov, kar je tudi glavni namen in cilj team buildinga. Timsko delo se od skupinskega dela razlikuje pri organiziranosti, komunikaciji, postavljenih ciljih, zaupanju med sodelavci, pri prenosu znanja, reševanju konfliktov in pri sprejemanju odločitev.

Kakšne so razlike med timom in skupino?

Ekološka kulinarična delavnica

Najpomembnejša razlika med timom in skupino v nekem podjetju je v organiziranosti. Določena delovna skupina je predvsem administrativno organizirana, njeni člani pa so med seboj neodvisni. Pri timu pa so udeleženci med seboj  tesno povezani in ves čas sodelujejo. Za dobro delovanje tima je sodelovanje in medosebna odvisnost članov ključnega pomena za doseganje ciljev.

Ker so člani skupine med seboj neodvisni, je komunikacija med njimi skoraj nepomembna. Ravno obratno pa je pri timskem delu, saj je ključ do uspeha ravno iskrena in uspešna komunikacija. Zelo pomembno je, da se v proces komunikacije enakovredno vključujejo vsi člani tima. Mnoge team building delavnice, so namenjene učenju pravilnega komuniciranja in zaupanja med člani tima.

Člani skupine pri svojem delu niso vključeni v postavljanje ciljev in so jim dejansko vsiljeni. Pri timskem delu pa imajo vsi člani možnost sodelovanja pri oblikovanju ciljev in so zaradi tega tudi primerno motivirani. Tudi zaupanje med sodelavci ima velik pomen pri doseganju poslovnih uspehov. V skupinah člani niso tako zelo povezani med seboj in predani skupinskemu delu, zato zaupanje tudi ni zelo pomembno. Narava timskega dela pa medsebojno zaupanje postavlja na pomembno mesto in je nepogrešljiva vrednota.

Prenos znanja med člani skupine običajno ni mogoč in tudi ni zaželeno, saj člani ene skupine pogosto tudi tekmujejo med seboj. Pri timskem delu pa je prenos znanja nujen, s tem se ustvari sinergični učinek, ki plemeniti in nadgrajuje znanje vseh članov tima.

Kako rešujemo konflikte in sprejemamo odločitve?

V skupinah je značilno, da se poskušajo izogibati konfliktnim situacijam, zato do njih tudi ne prihaja. Pri timskem delu pa so konstruktivni konflikti dobrodošli, saj se na takšen način porodijo mnoge nove ideje. Seveda pa je pomembno, da zna vodja tima te konflikte ustrezno rešiti in obvladati.

Člani skupine pri sprejemanju odločitev niso udeleženi, medtem ko člani tima vse odločitve sprejemajo skupaj. Pri timskem delu je zelo pomembno, da se odločitve sprejemajo demokratično in da se vsi člani strinjajo. Samo na takšen način bodo odločitvi tudi maksimalno sledili in se trudili, da bodo cilji izpolnjeni.

Uspešno izvajanje timskega dela oz. team building v določenem podjetju ni vedno uspešen sam po sebi, ampak zahteva veliko truda in medsebojnega sodelovanja. Vse te veščine, ki jih potrebujejo zaposleni za uspešno timsko delo, se lahko naučijo na dobro pripravljenem strokovnem team buildingu za podjetja.

Kaj je timsko delo?